Công ty TNHH Tư vấn giải pháp & Chuyển giao công nghệ Lin được ra đời trên tinh thần cầu thị, nhiệt huyết được cống hiến, hỗ trợ cộng đồng khu vực hạ nguồn sông Mêkong. Trung tâm LIN được thành lập nhằm tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn đối với nhóm yếu thế trong xã hội, hướng tới mục tiêu đoàn kết và phát triển bền vững toàn diện.


Tầm nhìn: LIN hướng tới việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thông qua việc tạo điều kiện hội nhập tốt nhất cho các đối tượng yếu thế nắm bắt và phát huy những giá trị sẵn có của bản thân.


Sứ mệnh: góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống khu vực ĐBSCL. Bảo tồn, giảm thiểu và ngăn chặn lợi dụng tài nguyên thiên nhiên. Tìm kiếm xây dựng những giải pháp thông qua các hoạt động, vận động, chia sẻ và bỗ trợ cùng nhau phát triển.


Mục tiêu: trở thành một đơn vị có năng lực và uy tín, đại diện cho cộng đồng chung của khu vực ĐBSCL hướng tới là nơi Kết nối – Truyền cảm hứng – Tư duy & hiện thực hóa – Trao quyền vì một xã hội an sinh phồn thịnh phát triển bền vững, thận thiện, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, có trách nhiệm với Môi trường


Giá trị: Integrating – Labour – Nerves

Các chương trình ưu tiên: Lập nghiệp cho Lao động phổ thông trên tuổi 30 (Giảm thiểu thất nghiệp ở lao động phổ thông trên tuổi 30) Năng lực thích ứng với BĐKH cho các Nông dân Năng lực chống chịu của những đối tượng dễ bị tổn thương trước chuyển biến của môi trường và công nghệ Trách nhiệm xã hội & Hoàn thiện bản thân đối với thanh niên – phát triển toàn diện